Zmiany w opodatkowaniu Spółek komandytowych od 2021 r.

Planowane zmiany w opodatkowaniu Spółek komandytowych od 2021r.

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw ma m.in. na celu dalsze uszczelnianie systemu podatkowego, tak aby zapewnić powiązanie wysokości podatku płaconego przez duże przedsiębiorstwa, w szczególności przedsiębiorstwa międzynarodowe, z faktycznym miejscem uzyskiwania przez nie dochodu. Projektowana ustawa stanowić ma kolejny krok w kierunku odbudowania dochodów podatkowych, w szczególności dochodów z podatku CIT. Kierunek zmian przyjęty w projekcie wpisuje się w realizację Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 14 lutego 2017 r. (M.P. poz. 260) – czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy.

W ramach uszczelniania systemu podatkowego ustawodawca postanowił objąć podatkiem CIT także spółki komandytowe. Zdaniem Rządu jest to odpowiedź na tworzone przez podatników struktury optymalizacyjne z wykorzystaniem spółek komandytowych. Do tej pory podatkiem CIT były objęte spółki akcyjno –komandytowe.

Stan prawny do końca 2020r.

Aktualnie w przypadku spółki komandytowej podatnikami są jej wspólnicy, czyli każdy wspólnik sam rozlicza się z podatku PIT lub CIT w zależności od tego czy jest osobą prawną czy osobą fizyczną, a wysokość podatku uzależniona jest od wysokości dochodu/przychodu danego wspólnika. Dochód/przychód danego w Spólnika zależy od ustalonego, pomiędzy wspólnikami, procentowego podziału zysku.

Stan prawny od 2021r.

Natomiast od stycznia 2021r. spółka komandytowa zyska statut podatnika CIT, co oznacza, że będzie zobowiązana do wpłacania w trakcie roku zaliczek na CIT, a następnie do rozliczenia podatku w zeznaniu rocznym (CIT-8). Spółka komandytowa będzie się więc rozliczać według stawki podstawowej w wysokości 19% albo według preferencyjnej stawki CIT w wysokości 9%, o ile jej roczne przychody nie przekroczą 2 mln EUR (projekt ustawy przewiduje tez zwiększenie tego progu z 1,2 mln EUR).

Dopiero później Spółka dokona podziału zysku pomiędzy wspólników. Co do zasady oznacza to tzw. podwójne opodatkowanie, gdyż wspólnicy będą musieli się także rozliczyć z uzyskanego w ten sposób przychodu.

Zmiany te obejmą wszystkie spółki komandytowe od 1 stycznia 2021 niezależnie od tego czy ich rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2020, gdyż zgodnie z art.10 ust.1 projektu ustawy, na wszystkie spółki komandytowe zostanie nałożony obowiązek zamknięcia ksiąg na dzień 31 grudnia 2020 r.

Wypłata zysku komandytariuszowi

W przypadku wypłaty zysku komandytariuszowi projektowana ustawa przewiduje zwolnienie z podatku 50% przychodów komandytariusza ze spółki komandytowej – do wysokości 60 tys. zł w roku podatkowym.

Zwolnienia, o którym mowa w ust. 4e, nie stosuje się do komandytariusza spółki komandytowej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który:

  1.  posiada bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej lub
  2.  jest członkiem zarządu:
    • spółki posiadającej osobowość prawną lub spółki kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej, lub
    • spółki posiadającej bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej, lub
  3.  jest podmiotem powiązanym w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT z członkiem zarządu lub wspólnikiem spółki posiadającej bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej.

Wypłata zysku komplementariuszowi

Natomiast komplementariusz spółki komandytowej, podobnie jak komplementariusz spółki komandytowo akcyjnej, będzie mógł odliczyć kwotę podatku zapłaconego przez spółkę komandytową proporcjonalnie do zysku komplementariusza, od podatku od dywidendy.

Oznacza to, że jeżeli spółka komandytowa zapłaciła 19% podatku od swoich dochodów (a zatem i od części przypadającej na komplementariusza) to podatek od dywidendy będzie wynosił 0zł.

ŹRÓDŁO: CIK.ORG.PL
podatekpodatkispółka komandytowa

Zobacz pozostałe wpisy

biuro rachunkowe

Wybór biura rachunkowego – czym się kierować?

Będąc właścicielem spółki lub większej firmy, potrzebujemy pomocy w prowadzeniu księgowości. Naszymi rachunkami mogą zająć się wewnętrzne działy lub zewnętrzne biura rachunkowe. Korzystanie z takich usług jest coraz bardziej popularne. Jak…
Wesołych Świąt
Pozostałe

Wesołych Świąt

Życzymy Wam aby te Święta były dla Was pełne ciepła, spokoju i radości w gronie najbliższych. W tym roku zaangażowaliśmy się we wsparcie Stowarzyszenia mali bracia Ubogich, które corocznie organizuje wyjątkowe spotkanie wigilijne dla…