Rejestr umów o dzieło od 1 stycznia 2021 r.

W ramach przepisów Tarczy Antykryzysowej (art.22 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw), ustawodawca wprowadził nowy obowiązek informacyjny.

Od 1 stycznia zacznie obowiązywać  ust.17 art.36 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, zgodnie z którym:

„Płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło informuje Zakład o zawarciu każdej umowy o dzieło, jeżeli umowa taka zawarta zostanie z osobą, z którą nie pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.”

Obowiązkiem informacyjnym nie będą objęte umowy o dzieło w przypadku gdy:

  • wykonawca pozostaje w stosunku pracy z zamawiającym dzieło;
  • w ramach umowy o dzieło pracownik wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.

Do przekazywania danych dotyczących umów o dzieło do ZUS ma służyć formularz RUD (wzór formularza stanowi załącznik 25 do Projektu rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów – nr 29 z wykazu Rządowego Centrum Legislacji).

Warto zwrócić uwagę na informacje jakie trzeba będzie przekazywać na temat umowy o dzieło, m.in.:

  • dane płatnika/zlecającego dzieło,
  • dane wykonawcy,
  • datę zawarcia umowy,
  • datę rozpoczęcia umowy,
  • datę zakończenia umowy,
  • przedmiot umowy.

Dzięki tym informacjom ZUS zyska możliwość weryfikowania istnienia obowiązku ubezpieczeń społecznych osób wykonujących umowy nazwane umowami o dzieło.

Z punktu widzenia osoby zlecającej dzieło/ płatnika ważne jest, aby dobrze ocenić czy przedmiot zlecenia faktycznie będzie stanowił dzieło. Należy pamiętać, ze umowa o dzieło jest umową rezultatu. Zgodnie z art.627 Kodeksu Cywilnego „Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.”

W przypadku zgłoszenia przez zlecającego dzieło/ płatnika umowy o dzieło, której przedmiot wskazuje że powinno to być zlecenie, zlecający działo/płatnik musi się liczyć z możliwością kontroli z ZUS umowy, która może zakończyć się zmianą kwalifikacji umowy i  naliczeniem zaległych składek ZUS  wraz  z odsetkami.

Naruszenie obowiązku złożenia informacji o umowach o dzieło również będzie zagrożone karą grzywny do  5000 zł za niezgłoszenie danych wymaganych ustawą (art. 98 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych).

Póki co ustawodawca nie zdecydował się na oskładkowanie umów o dzieło.

ŹRÓDŁO:CIK.ORG.PL

Zobacz pozostałe wpisy

Podatki

Z tarczą czy na tarczy, czyli wynik konsultacji społecznych

W wyniku zakończonych konsultacji społecznych w sprawie opisywanych przez nas tutaj, czyli kolejnej tarczy mającej chronić Polaków przed negatywnym wpływem inflacji, podwyżek czy innych okoliczności. Do zaproponowanych przez Ustawodawcę propozycji, zostało dodane kilka nowych rozwiązań. Wspomniane…
Pozostałe

Nowy JPK a Split Payment

Przedsiębiorcy, których transakcje zawierają informację o stosowaniu Split Payment, będą mieli obowiązek oznaczać takie transakcje w pliku JPK_VAT. Stanie się to równolegle z wejściem w życie nowego wzoru deklaracji. Czym jest Split Payment? Wdrożony został…
Menu