Dyrektywa Work-life balance uchwalona

Początek marca 2023 przyniósł uchwalenie przez posłów nowelizacji Kodeksu Pracy w zakresie wdrożenia dyrektywy work-life balance, czyli przewidywalnych i przejrzystych warunków pracy na terenie UE oraz tzw. dyrektywy rodzicielskiej.

Dyrektywa work-life balance wyszła jako propozycja Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w dniu 20 czerwca 2019 roku. Rozporządzenie dotyczy równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów. Wprowadzane regulacje w znacznej części dotyczą osób posiadających dzieci lub będących opiekunami.

Jakie zmiany wprowadza dyrektywa rodzicielska?

8 marca 2023 Senat uchwalił 45 poprawek do propozycji nowelizacji, część została uwzględniona i przyjęta przez Sejm dzień później. Uchwalone zmiany dotyczą m.in.:

  • określenia zasady udzielania urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. Po nowelizacji urlop macierzyński będzie przyznawany na wniosek pracownika w terminie 7 dni od momentu (ale nie później niż 21 dni), gdy dziecko zostanie przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej lub od momentu przyjęcia dziecka do wychowania;
  • w ramach urlopu rodzicielskiego wprowadzona zostanie zasada, która gwarantuje, że 9 tygodni w ramach ww. urlopu nie będzie mogło zostać przeniesione na drugiego rodzica;
  • wysokości zasiłku za cały okres urlopu rodzicielskiego, który został ustalony na poziomie 70 proc.;
  • wprowadzenia prawa do urlopu rodzicielskiego niezależnie od stanu zatrudnienia matki dziecka w dniu porodu. Oznacza to, że ojciec dziecka będzie mógł skorzystać z urlopu rodzicielskiego niezależnie od stosunku pracy matki dziecka w dniu porodu;
  • bezpłatnego urlopu opiekuńczego w wymiarze 5 dni w roku kalendarzowym realizowanego w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia najbliższej rodzinie lub osobie pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym. Wsparcie musi być realizowane z powodu poważnych wskazań medycznych;
  • działania siły wyższej jako powodu do nagłego zwolnienia z pracy w wymiarze 2 dni (lub 16 godzin) w roku kalendarzowym. Siła wyższa jest zdefiniowana jako pilne sprawy rodzinne spowodowane chorobą lub wypadkiem, w przypadku których niezbędna jest natychmiastowa obecność pracownika.

Dyrektywa dotycząca przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w UE wprowadza  zmiany w kodeksie pracy:

  • pracownik, który wykonywał pracę co najmniej 6 miesięcy ma prawo do złożenia wniosku o zmianę warunków umowy na bardziej przewidywalne i bezpieczne lub zmianę stosunku pracy z umowy o pracę na czas określony na umowę o pracę na czas nieokreślony. Wniosek musi uzyskać pisemną odpowiedź, w terminie jednego miesiąca od jego otrzymania. Wystąpienie z wnioskiem może nastąpić raz w roku;
  • zakres informacji o warunkach zatrudnienia pracownika ulega rozszerzeniu, m.in. o informacje na temat szkoleń zapewnianych przez pracodawcę czy o długości płatnego urlopu przysługującego pracownikowi;
  • pracownik otrzymuje prawo do nieodpłatnego szkolenia niezbędnego do wykonywania określonego rodzaju pracy lub na określonym stanowisku;
  • wprowadzony został zakaz zabraniania pracownikowi jednoczesnego pozostawania w stosunku pracy z innym pracodawcą.

Wdrożenie nowelizacji wymagało podpisu Prezydenta, który został złożony 24 marca 2023 roku. Tym samym ustawa o nowelizacji Kodeksu Pracy wejdzie w życie po upływie 21 dni od dnia ogłoszenia.

przepisywork-life balancewspółpraca

Ostatnie wpisy

Zobacz pozostałe wpisy

Close-up of business woman hands check company finance data repo
Pozostałe

Nowy obowiązek sprawozdawczy platform cyfrowych w Unii Europejskiej – na czym polega?

Nowe rozporządzenie Unii Europejskiej powinno zostać zaimplementowane do polskiego prawa do końca obecnego roku. Według Ministerstwa Finansów nowe przepisy przyniosą wiele korzyści, przede wszystkim mają za zadanie ujednolicić pewne procesy i rozliczenia. Ministerstwo zachęca do udziału w konsultacjach, tak by osiągnąć pełen dialog przed wprowadzeniem zasad w życie.

Pozostałe

Rejestr umów o dzieło od 1 stycznia 2021 r.

W ramach przepisów Tarczy Antykryzysowej (art.22 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw),…

Moja Księgowa OnLine dla Ukrainy

Mija ósmy dzień odkąd rosyjskie wojska bez powodu wtargnęły na teren Ukrainy. Wszyscy z osobna, ale też wszyscy razem chcemy pomóc Ukrainie, Ukrainkom i Ukraińcom. Dlatego Moja księgowa OnLine wraz z Damal, dzięki swoim Klientom,…