Tarcza antykryzysowa. Ułatwienia dla podatników. [zbiór]

Tarcza antykryzysowa to temat bardzo rozległy. Ilość zapisów, rozporządzeń i interpretacji może przyprawić każdego podatnika o zawrót głowy. Oczywistym jest, że większość z nas korzysta ze wsparcia profesjonalistów (niezależnej księgowej czy biura rachunkowego) opierając się na ich doświadczeniu i wnikliwej bieżącej wiedzy prawno-podatkowej, skarbowo-podatkowej i rachunkowej, a szczególnie na umiejętności śledzenia i wdrażania ogłaszanych zmian i nowelizacji. Niemniej, nawet mając sprawny zespół doradców, sami też chcemy wiedzieć, chociaż w podstawowym zarysie, jakie mamy prawa, jakie ułatwienia zapewnia nam tarcza antykryzysowa oraz jakie mamy obowiązki i ograniczenia terminowe.

Śledząc informacje ukazujące się na łamach portali i pism branżowych oraz rządowych  (tarcza antykryzysowa), przytaczamy w pigułce, za Gazetą Prawną, te elementy, które ułatwiają funkcjonowanie podatnikom.

Podatnicy dostali więcej czasu na rozliczenie z fiskusem CIT i PIT, szybciej skorzystają też z niektórych preferencji. Ci, którzy włączyli się w walkę z pandemią koronawirusa, mogą skorzystać z nowych ulg. Oto ułatwienia dla podatników, które wynikają z tarczy antykryzysowej.” (za: gazetaprawna.pl)

Więcej czasu na przekazanie zaliczek na PIT

– dla płatników wypłacających wynagrodzenia (ze stosunku pracy oraz zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, z umów zleceń i o dzieło, z tytułu praw autorskich i pokrewnych)

– wystarczy wykazać negatywny, ekonomiczny skutek pandemii

– nie trzeba składać wniosku, a zaliczki na PIT pobrane  w marcu i kwietniu można wpłacić do 1 czerwca 2020

Rezygnacja z zaliczek uproszczonych

– dla prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą (PIT) i podatników dla których obowiązuje podatek CIT

– warunek łączny: przychód brutto za rok 2019 nie przekroczył 2 mln euro oraz podatnik poniósł negatywne skutki pandemii

– takie rozwiązanie będzie dokumentowane w zeznaniu rocznym za 2020, a od miesiąca następującego po podjęciu decyzji do końca roku zaliczki należne obliczane powinny być na zasadach ogólnych.

Wsteczne rozliczanie strat podatkowych

– dla podatników PIT (działalność pozarolnicza) ora podatników CIT

– jeżeli podatnik poniósł stratę wynikająca z pandemii w 2020 r. (pozarolnicza dz. gosp.) albo 2020 lub 2021 r. (podatnik CIT) jeżeli przychody spadły, o co najmniej 50%, w stosunku do przychodów za rok poprzedni.

– niezbędna będzie korekta zeznania w US za rok 2019 (dot. PIT) lub za rok poprzedzający rok podatkowy w którym poniesiono stratę z powodu pandemii (dot. CIT).

– PIT i CIT można jednorazowo obniżyć o wysokość straty poniesionej w 2020 r. (lecz nie więcej niż o 5 mln.). PIT – odpowiednio dochód lub przychód 2019r. CIT – dochód uzyskany w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym rok podatkowy, w którym poniesiono stratę.

Przesunięcie terminu zapłacenia podatku od przychodów z budynków

– dla PIT i CIT płacących podatek od przychodów z budynków, którzy ponieśli negatywne konsekwencje pandemii oraz przychody uzyskane z całej działalności spadły o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego miesiąca roku poprzedniego. Dla tych, którzy rozpoczęli działalność  w 2019 r. – brane są pod uwagę średnie przychody z tego roku.

UWAGA: Warunek „50%” nie ma zastosowania gdy:

 • w 2019r. stosowano formę opodatkowania, przy której nie ustala się przychodów
 • rozpoczęto prowadzenie działalności w IVK 2019 i nie uzyskano w tym okresie przychodów
 • rozpoczęto działalność w 2020 r.

– Podatek za przychód z budynków za marzec, kwiecień i maj można wpłacić do 20 lipca 2020 r.

Ulga IP Box w trakcie roku podatkowego

– dla podatników PIT i CIT (również ci o przesuniętym roku podatkowym) osiągający w 2020 r. kwalifikowane dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, którzy osiągnęli ten dochód z własności intelektualnej wykorzystywanej w przeciwdziałaniu COVID-19 o ile posiadają  kwalifikowane prawa własności intelektualnej lub perspektywę jego uzyskania.

– skorzystanie z ulgi wykazuje się w zeznaniu rocznym, ale stawkę preferencyjną (5%) można stosować już podczas zapłaty miesięcznych zaliczek. Pierwszą zaliczkę należy obliczyć od sumy dochodów osiągniętych od 1 marca 2020 r. Zaliczki za kolejne miesiące lub kwartały, oblicza się od sumy dochodów osiągniętych od 1 marca 2020 r. a sumą należnych zaliczek za poprzednie miesiące albo kwartały obliczonych od tych dochodów.

Odliczanie kosztów B+R w trakcie roku podatkowego

– dla podatników PIT (działalność pozarolnicza) i CIT (również o przesuniętym roku podatkowym), jeżeli ponieśli koszty kwalifikowane na działalność B+R związane z przeciwdziałaniem COVID-19. Przy czym limity odliczeń kosztów kwalifikowanych w zależności od wielkości przedsiębiorcy oraz obostrzenia w zakresie pomocy de mnimis, nadal obowiązują.

– wykorzystanie tej możliwości powinno być wykazane w zeznaniu rocznym, a obliczając wysokość zaliczki za dany miesiąc, odlicza się koszty kwalifikowane.  Koszty kwalifikowane można odliczyć od dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki.

Ulga dla dłużników

– dla podatników PIT i CIT – jeżeli z powodu pandemii, w danym okresie rozliczeniowym, ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne ora uzyskali przychody niższe o minimum 50% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku podatkowego. Dla tych, którzy rozpoczęli działalność  w 2019 r. – brane są pod uwagę średnie przychody z tego roku.

UWAGA: Warunek „50%” nie ma zastosowania gdy:

 • w 2019r. stosowano formę opodatkowania, przy której nie ustala się przychodów
 • rozpoczęto prowadzenie działalności w IVK 2019 i nie uzyskano w tym okresie przychodów
 • rozpoczęto działalność w 2020 r.

– obliczając podatek w 2020 r. nie trzeba zwiększać podstawy opodatkowania o tzw. zły dług lub nieuregulowane należności pow. 90 dni od terminu zapłaty.

Jednorazowa amortyzacja dla firm produkujących towary związane z przeciwdziałaniem COVID-19

– dla podatników PIT i CIT, którzy nabyli środki trwałe w związku z produkcją towarów dla przeciwdziałania COVID-19 i wprowadzili je do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w 2020 (w szczególności maseczek ochronnych, respiratorów, środków odkażających itp.).

– jednorazowego odpisu dokonuje się w następnym miesiącu po wprowadzeniu środka trwałego do ewidencji.

Odliczanie darowizn na zwalczanie COVID-19

– dla podatników PIT i CIT, którzy do 30 września 2020 r. przekażą pomoc finansową (udokumentowaną potwierdzeniem wpłaty) lub rzeczową (udokumentowaną oświadczeniem obdarowanego, dowodem z którego wynika wartość rzeczy oraz widnieją dane darczyńcy) na rzecz:

 • Podmiotów leczniczych, w tym wykonujących transport sanitarny, wpisany do prowadzonego przez NFZ „wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19”.
 • Agencji Rezerw Materiałowych lub
 • Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych.

– darowiznę należy wykazać w rozliczeniu rocznym a odliczenia dokonać na etapie obliczania i zapłaty zaliczek PD

– wartość darowizny można odliczyć od podstawy opodatkowania w proporcjach:

 • Od 1 stycznia do 30 kwietnia 2020 r.– odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200 proc. wartości darowizny;
 • W maju 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150 proc. wartości darowizny;
 • Od 1 czerwca do 30 września 2020 r. – odliczeniu podlega równowartości darowizny

VAT 0% od darowizn na zwalczanie COVID-19

– dla czynnych podatników VAT, którzy w okresie od 1 lutego do 31 sierpnia 2020 r.

 • dokonali darowizny na rzecz Podmiotów leczniczych, Agencji Rezerw Materiałowych lub Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych – towarów w związku ze zwalczaniem epidemii
 • posiadają umowę darowizny, z której jasno wynika, że przekazane towary będą wykorzystane zgodnie z określonym celem.

– darowizny w wykazuje się w deklaracji jako dostawę towarów ze stawką 0% a stosuje się ją gdy przedmiotem darowizny są:

 • Wyroby medyczne oraz wyroby medyczne do diagnostyki in vitro;
 • Szkło laboratoryjne i aparatura laboratoryjna;
 • Produkty lecznicze oraz substancje czynne;
 • Produkty biobójcze – wyłącznie środki dezynfekujące;
 • Specjalistyczne testy diagnostyczne służące do analizy i wykrywania czynników patogennych w organizmie człowieka, wodzie, powietrzu i glebie;
 • Środki ochrony indywidualnej – wyłącznie maski, osłony/szyby ochronne na twarz, gogle, okulary ochronne, kombinezony, ochraniacze na buty, czepki i rękawice.

Przedłużenie terminu składania zeznań rocznych

– dla podatników PIT, którzy powinni złożyć zeznania i wpłacić należny podatek za 2019 r., nie później niż do 31 maja 2020 r. Ministerstwo Finansów uspokaja, że również rozliczenie się 1 czerwca nie będzie się wiązało z negatywnymi konsekwencjami.

– dla podatników CIT, a zeznanie musi dotyczyć roku podatkowego, który zakończył się w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.

Inaczej jest w przypadku podatników, którzy osiągają wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o CIT lub co najmniej 80 proc. ich łącznych przychodów uzyskanych w tym roku pochodzi z działalności pożytku publicznego, o której mowa w art. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ich zeznanie musi dotyczyć roku podatkowego, który zakończył się w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 marca 2020 r.

Zwolnienie lub odroczenie rat podatków lokalnych

– dla grupy przedsiębiorców wskazanych w uchwale gminy objętych zakazem. Preferowani są przedsiębiorcy z branży gastronomicznej, fitness, kulturalnej i hotelarskiej.

– dla właścicieli firm, którzy nie mieli co prawda zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, ale których obroty w tym czasie znacznie spadły, a także organizacje pozarządowe (zgodnie z tarczą 2.0) – ale muszą wykazać że płynność finansowa firmy uległa pogorszeniu w konsekwencji pandemii.

– brakuje jednolitych zasad wnioskowania o zwolnienie lub odroczenie rat podatków lokalnych. Zasady te powinna określić w swojej uchwale rada gminy. Ulgi w podatku od nieruchomości można uzyskać również na podstawie ordynacji podatkowej. Tu decyzję podejmuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta na wniosek podatnika. Można uzyskać zwolnienie za część roku z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej lub odroczenie rat tego podatku za kwiecień, maj i czerwiec ‒ nie dłużej niż do 30 września. Uwaga! Decyzję, czy i która z form pomocy (zwolnienie lub odroczenie) będzie zastosowana w danej gminie (mieście) i kto będzie mógł z niej skorzystać, podejmie rada gminy (miasta).

Zobacz pozostałe wpisy

Pozostałe

Rejestr umów o dzieło od 1 stycznia 2021 r.

W ramach przepisów Tarczy Antykryzysowej (art.22 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw),…
JPK_VAT

Zmiany w JPK_VAT z deklaracją od 1 lipca 2021 r.

Rząd opublikował rozporządzenie zmieniające zasady ujmowania danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług od lipca do grudnia 2021 roku . Konieczność zmiany w JPK_VAT nastąpiła w związku z wejściem w życie przepisów dotyczących…