Tarcza antykryzysowa. Ułatwienia dla podatników. [zbiór]

Tarcza antykryzysowa to temat bardzo rozległy. Ilość zapisów, rozporządzeń i interpretacji może przyprawić każdego podatnika o zawrót głowy. Oczywistym jest, że większość z nas korzysta ze wsparcia profesjonalistów (niezależnej księgowej czy biura rachunkowego) opierając się na ich doświadczeniu i wnikliwej bieżącej wiedzy prawno-podatkowej, skarbowo-podatkowej i rachunkowej, a szczególnie na umiejętności śledzenia i wdrażania ogłaszanych zmian i nowelizacji. Niemniej, nawet mając sprawny zespół doradców, sami też chcemy wiedzieć, chociaż w podstawowym zarysie, jakie mamy prawa, jakie ułatwienia zapewnia nam tarcza antykryzysowa oraz jakie mamy obowiązki i ograniczenia terminowe.

Śledząc informacje ukazujące się na łamach portali i pism branżowych oraz rządowych  (tarcza antykryzysowa), przytaczamy w pigułce, za Gazetą Prawną, te elementy, które ułatwiają funkcjonowanie podatnikom.

Podatnicy dostali więcej czasu na rozliczenie z fiskusem CIT i PIT, szybciej skorzystają też z niektórych preferencji. Ci, którzy włączyli się w walkę z pandemią koronawirusa, mogą skorzystać z nowych ulg. Oto ułatwienia dla podatników, które wynikają z tarczy antykryzysowej.” (za: gazetaprawna.pl)

Więcej czasu na przekazanie zaliczek na PIT

– dla płatników wypłacających wynagrodzenia (ze stosunku pracy oraz zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, z umów zleceń i o dzieło, z tytułu praw autorskich i pokrewnych)

– wystarczy wykazać negatywny, ekonomiczny skutek pandemii

– nie trzeba składać wniosku, a zaliczki na PIT pobrane  w marcu i kwietniu można wpłacić do 1 czerwca 2020

Rezygnacja z zaliczek uproszczonych

– dla prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą (PIT) i podatników dla których obowiązuje podatek CIT

– warunek łączny: przychód brutto za rok 2019 nie przekroczył 2 mln euro oraz podatnik poniósł negatywne skutki pandemii

– takie rozwiązanie będzie dokumentowane w zeznaniu rocznym za 2020, a od miesiąca następującego po podjęciu decyzji do końca roku zaliczki należne obliczane powinny być na zasadach ogólnych.

Wsteczne rozliczanie strat podatkowych

– dla podatników PIT (działalność pozarolnicza) ora podatników CIT

– jeżeli podatnik poniósł stratę wynikająca z pandemii w 2020 r. (pozarolnicza dz. gosp.) albo 2020 lub 2021 r. (podatnik CIT) jeżeli przychody spadły, o co najmniej 50%, w stosunku do przychodów za rok poprzedni.

– niezbędna będzie korekta zeznania w US za rok 2019 (dot. PIT) lub za rok poprzedzający rok podatkowy w którym poniesiono stratę z powodu pandemii (dot. CIT).

– PIT i CIT można jednorazowo obniżyć o wysokość straty poniesionej w 2020 r. (lecz nie więcej niż o 5 mln.). PIT – odpowiednio dochód lub przychód 2019r. CIT – dochód uzyskany w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym rok podatkowy, w którym poniesiono stratę.

Przesunięcie terminu zapłacenia podatku od przychodów z budynków

– dla PIT i CIT płacących podatek od przychodów z budynków, którzy ponieśli negatywne konsekwencje pandemii oraz przychody uzyskane z całej działalności spadły o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego miesiąca roku poprzedniego. Dla tych, którzy rozpoczęli działalność  w 2019 r. – brane są pod uwagę średnie przychody z tego roku.

UWAGA: Warunek „50%” nie ma zastosowania gdy:

 • w 2019r. stosowano formę opodatkowania, przy której nie ustala się przychodów
 • rozpoczęto prowadzenie działalności w IVK 2019 i nie uzyskano w tym okresie przychodów
 • rozpoczęto działalność w 2020 r.

– Podatek za przychód z budynków za marzec, kwiecień i maj można wpłacić do 20 lipca 2020 r.

Ulga IP Box w trakcie roku podatkowego

– dla podatników PIT i CIT (również ci o przesuniętym roku podatkowym) osiągający w 2020 r. kwalifikowane dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, którzy osiągnęli ten dochód z własności intelektualnej wykorzystywanej w przeciwdziałaniu COVID-19 o ile posiadają  kwalifikowane prawa własności intelektualnej lub perspektywę jego uzyskania.

– skorzystanie z ulgi wykazuje się w zeznaniu rocznym, ale stawkę preferencyjną (5%) można stosować już podczas zapłaty miesięcznych zaliczek. Pierwszą zaliczkę należy obliczyć od sumy dochodów osiągniętych od 1 marca 2020 r. Zaliczki za kolejne miesiące lub kwartały, oblicza się od sumy dochodów osiągniętych od 1 marca 2020 r. a sumą należnych zaliczek za poprzednie miesiące albo kwartały obliczonych od tych dochodów.

Odliczanie kosztów B+R w trakcie roku podatkowego

– dla podatników PIT (działalność pozarolnicza) i CIT (również o przesuniętym roku podatkowym), jeżeli ponieśli koszty kwalifikowane na działalność B+R związane z przeciwdziałaniem COVID-19. Przy czym limity odliczeń kosztów kwalifikowanych w zależności od wielkości przedsiębiorcy oraz obostrzenia w zakresie pomocy de mnimis, nadal obowiązują.

– wykorzystanie tej możliwości powinno być wykazane w zeznaniu rocznym, a obliczając wysokość zaliczki za dany miesiąc, odlicza się koszty kwalifikowane.  Koszty kwalifikowane można odliczyć od dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki.

Ulga dla dłużników

– dla podatników PIT i CIT – jeżeli z powodu pandemii, w danym okresie rozliczeniowym, ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne ora uzyskali przychody niższe o minimum 50% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku podatkowego. Dla tych, którzy rozpoczęli działalność  w 2019 r. – brane są pod uwagę średnie przychody z tego roku.

UWAGA: Warunek „50%” nie ma zastosowania gdy:

 • w 2019r. stosowano formę opodatkowania, przy której nie ustala się przychodów
 • rozpoczęto prowadzenie działalności w IVK 2019 i nie uzyskano w tym okresie przychodów
 • rozpoczęto działalność w 2020 r.

– obliczając podatek w 2020 r. nie trzeba zwiększać podstawy opodatkowania o tzw. zły dług lub nieuregulowane należności pow. 90 dni od terminu zapłaty.

Jednorazowa amortyzacja dla firm produkujących towary związane z przeciwdziałaniem COVID-19

– dla podatników PIT i CIT, którzy nabyli środki trwałe w związku z produkcją towarów dla przeciwdziałania COVID-19 i wprowadzili je do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w 2020 (w szczególności maseczek ochronnych, respiratorów, środków odkażających itp.).

– jednorazowego odpisu dokonuje się w następnym miesiącu po wprowadzeniu środka trwałego do ewidencji.

Odliczanie darowizn na zwalczanie COVID-19

– dla podatników PIT i CIT, którzy do 30 września 2020 r. przekażą pomoc finansową (udokumentowaną potwierdzeniem wpłaty) lub rzeczową (udokumentowaną oświadczeniem obdarowanego, dowodem z którego wynika wartość rzeczy oraz widnieją dane darczyńcy) na rzecz:

 • Podmiotów leczniczych, w tym wykonujących transport sanitarny, wpisany do prowadzonego przez NFZ „wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19”.
 • Agencji Rezerw Materiałowych lub
 • Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych.

– darowiznę należy wykazać w rozliczeniu rocznym a odliczenia dokonać na etapie obliczania i zapłaty zaliczek PD

– wartość darowizny można odliczyć od podstawy opodatkowania w proporcjach:

 • Od 1 stycznia do 30 kwietnia 2020 r.– odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200 proc. wartości darowizny;
 • W maju 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150 proc. wartości darowizny;
 • Od 1 czerwca do 30 września 2020 r. – odliczeniu podlega równowartości darowizny

VAT 0% od darowizn na zwalczanie COVID-19

– dla czynnych podatników VAT, którzy w okresie od 1 lutego do 31 sierpnia 2020 r.

 • dokonali darowizny na rzecz Podmiotów leczniczych, Agencji Rezerw Materiałowych lub Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych – towarów w związku ze zwalczaniem epidemii
 • posiadają umowę darowizny, z której jasno wynika, że przekazane towary będą wykorzystane zgodnie z określonym celem.

– darowizny w wykazuje się w deklaracji jako dostawę towarów ze stawką 0% a stosuje się ją gdy przedmiotem darowizny są:

 • Wyroby medyczne oraz wyroby medyczne do diagnostyki in vitro;
 • Szkło laboratoryjne i aparatura laboratoryjna;
 • Produkty lecznicze oraz substancje czynne;
 • Produkty biobójcze – wyłącznie środki dezynfekujące;
 • Specjalistyczne testy diagnostyczne służące do analizy i wykrywania czynników patogennych w organizmie człowieka, wodzie, powietrzu i glebie;
 • Środki ochrony indywidualnej – wyłącznie maski, osłony/szyby ochronne na twarz, gogle, okulary ochronne, kombinezony, ochraniacze na buty, czepki i rękawice.

Przedłużenie terminu składania zeznań rocznych

– dla podatników PIT, którzy powinni złożyć zeznania i wpłacić należny podatek za 2019 r., nie później niż do 31 maja 2020 r. Ministerstwo Finansów uspokaja, że również rozliczenie się 1 czerwca nie będzie się wiązało z negatywnymi konsekwencjami.

– dla podatników CIT, a zeznanie musi dotyczyć roku podatkowego, który zakończył się w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.

Inaczej jest w przypadku podatników, którzy osiągają wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o CIT lub co najmniej 80 proc. ich łącznych przychodów uzyskanych w tym roku pochodzi z działalności pożytku publicznego, o której mowa w art. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ich zeznanie musi dotyczyć roku podatkowego, który zakończył się w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 marca 2020 r.

Zwolnienie lub odroczenie rat podatków lokalnych

– dla grupy przedsiębiorców wskazanych w uchwale gminy objętych zakazem. Preferowani są przedsiębiorcy z branży gastronomicznej, fitness, kulturalnej i hotelarskiej.

– dla właścicieli firm, którzy nie mieli co prawda zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, ale których obroty w tym czasie znacznie spadły, a także organizacje pozarządowe (zgodnie z tarczą 2.0) – ale muszą wykazać że płynność finansowa firmy uległa pogorszeniu w konsekwencji pandemii.

– brakuje jednolitych zasad wnioskowania o zwolnienie lub odroczenie rat podatków lokalnych. Zasady te powinna określić w swojej uchwale rada gminy. Ulgi w podatku od nieruchomości można uzyskać również na podstawie ordynacji podatkowej. Tu decyzję podejmuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta na wniosek podatnika. Można uzyskać zwolnienie za część roku z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej lub odroczenie rat tego podatku za kwiecień, maj i czerwiec ‒ nie dłużej niż do 30 września. Uwaga! Decyzję, czy i która z form pomocy (zwolnienie lub odroczenie) będzie zastosowana w danej gminie (mieście) i kto będzie mógł z niej skorzystać, podejmie rada gminy (miasta).

Zobacz pozostałe wpisy

Pozostałe

Życzenia Wielkanocne

Z okazji świąt Wielkanocy, życzymy Państwu pełnych radości chwil. Aby ten czas przyniósł odpoczynek oraz wytchnienie w zabieganej codzienności. Zespół Moja Księgowa Online
Podatki

Z tarczą czy na tarczy, czyli wynik konsultacji społecznych

W wyniku zakończonych konsultacji społecznych w sprawie opisywanych przez nas tutaj, czyli kolejnej tarczy mającej chronić Polaków przed negatywnym wpływem inflacji, podwyżek czy innych okoliczności. Do zaproponowanych przez Ustawodawcę propozycji, zostało dodane kilka nowych rozwiązań. Wspomniane…
Pozostałe

Obowiązki podatkowe a sklep internetowy

Sprzedaż przez Internet na gruncie podatkowym Osoby prowadzące regularną sprzedaż w Internecie, nawet bez formalnie zarejestrowanej firmy, w świetle przepisów podatkowych prowadzą działalność gospodarczą. A to oznacza, że zasadniczo opłacać powinny podatek dochodowy i podatek VAT. Moment powstania…