Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony do 14 czerwca 2020 r.

Sprawa dodatkowego zasiłku opiekuńczego to temat gorący i na bieżąco aktualizowany z uwzględnieniem kolejnych rozporządzeń dotyczących opieki na dziećmi w czasie Covid-19.

Działania profilaktyczne, ogłoszone w połowie marca br., mające na celu ograniczenie miejsc skupiających duże grupy ludzi, to między innymi zawieszenie zajęć w szkołach, przedszkolach i żłobkach a także uczelniach. W tym samym momencie, zapisami specustawy dotyczącej szczególnych rozwiązań w walce z epidemią koronawirusa, rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci w  wieku do 8 lat, przyznano prawo otrzymywania dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad dzieckiem do 8 lat przysługuje do 74 dni, w pozostałych przypadkach do 60 dni, nie dłużej niż do 14 czerwca 2020 r. Okres ten nie jest wliczany do limitu 60 dni w roku kalendarzowym z tytułu opieki nad dzieckiem do 14 lat, ani do limitu 30 dni w roku kalendarzowym z tytułu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym

Od 6 maja br., mogły, ale nie musiały być otwierane placówki opiekuńcze dzieci najmłodszych. Decyzje w tej kwestii pozostawiono organom założycielskim przy współpracy z powiatowymi służbami sanitarnymi. Decyzje o otwarciu lub nie, podejmowane były również w oparciu o informacje na temat sytuacji epidemiologicznej w regionie. Co ważne, nawet jeżeli żłobek czy przedszkole zostały od 6 maja otwarte, rodzice, którzy nie zdecydują się na posłanie dziecka do placówki, będą mieli prawo do zasiłku.

Tak jak do tej pory, dodatkowy zasiłek opiekuńczy, przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci poniżej 8 roku życia oraz w przypadku braku możliwości sprawowania opieki przez nianię lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19.

Aby jednak uzyskać prawo do zasiłku, należy złożyć do ZUS odpowiednie oświadczenie, którego NOWY wzór można znaleźć na stronie infor.pl. Oświadczenie do uzyskania dodatkowego zasiłku opiekuńczego zostało uaktualnione w związku ze zmianami dotyczącymi możliwości otwarcia żłobków i przedszkoli od 6 maja 2020 r. Zasiłek przedłużono do 14 czerwca 2020 r.

Wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego

Terminy wypłat zasiłku są uzależnione od tego, kto dokonuje wypłaty na rzecz wnioskodawcy. Jeżeli pieniądze przelewane są przez Pracodawcę – wypłata zdecydowanie szybciej znajduje się na koncie odbiorcy świadczenia. To zupełnie inaczej, niż w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, które wniosek o przyznanie zasiłku składają bezpośrednio w ZUS, ponieważ tu wypłata nie następuje automatycznie. Dopiero po sprawdzeniu, przez urzędników, czy wnioskodawca podlega ubezpieczeniu chorobowemu, czyli czy ma opłaconą składkę za marzec lub złożył wniosek o zwolnienie ze składek lub o odroczenie płatności. Ten proces trwa. Dodatkowo też warto pamiętać że wniosek jest i zawsze był rozpatrywany po upływie czasu za jaki jest wnioskowany zasiłek.
Kłopot pojawia się gdy w ZUS nie odnotowano wpłaty składki oraz żadnego z innych wniosków, wówczas wypłata nastąpi dopiero po uregulowaniu formalności. Co prawda przedsiębiorcy mają czas na to do końca czerwca, ale oczekując na wypłatę, najlepiej zrobić to jak najszybciej.

Dla rozwiania wątpliwości odnośnie warunków przyznawania dodatkowego zasiłku opiekuńczego, poniżej podajemy kilka przydatnych informacji ZUS:

 1. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy (dalej DZO) w związku z COVID, przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci poniżej 8. roku życia, jeżeli są objęci ubezpieczeniem chorobowym (są pracownikami, zleceniobiorcami, osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą)
 2. Wysokość DZO to 80% podstawy wymiaru zasiłku
 3. Aby uzyskać, DZO należy złożyć (pracownik lub zleceniobiorca) oświadczenie do swojego płatnika składek. (Jeżeli DZO będzie wypłacał ZUS płatnik składek przekazuje oświadczenie ubezpieczonego do ZUS. Może to zrobić za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. W takim przypadku skan oświadczenia potwierdzonego za zgodność z oryginałem dołącza do zaświadczenia Z-3 / Z-3a.
 4. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą i osoby z nimi współpracujące składają oświadczenie w ZUS i może być ono przekazane elektronicznie za pośrednictwem (PUE)ZUS wniosek ZAS-58
 5. Zasiłek DZO przysługuje zgodnie ze złożonym oświadczeniem, tj.  za cały okres, także za dni wolne od pracy, jeśli wpiszesz w oświadczeniu cały okres zamknięcia placówki, albo za dni robocze, jeśli takie okresy wskażesz w oświadczeniu
 6. Okresu wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie wlicza się do ogólnego limitu 60 dni, które przysługują na opiekę nad dzieckiem do lat 14.
 7. Dzieci objęte dodatkowym zasiłkiem opiekuńczym dla rodziców to te poniżej 8. roku życia. Z zasiłku można korzystać nie dłużej niż do dnia poprzedzającego ósme urodziny dziecka.
 8. O pobieraniu DZO pracownik powinien poinformować swojego pracodawcę, zleceniobiorca – swojego zleceniodawcę, a osoba prowadząca działalność pozarolniczą – bezpośrednio ZUS. Można to zrobić w dowolnym momencie, ale od tego uzależniona jest wypłata zasiłku. Bez oświadczenia nie jest możliwa wypłata.
 9. Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany za każdy dzień sprawowania opieki. Jeśli oboje rodzice dziecka pracują, to o dodatkowy zasiłek opiekuńczy może wystąpić jedno z rodziców. Mogą też podzielić się opieką nad dzieckiem w ramach określonego limitu dni. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom łącznie przez określoną liczbę dni, niezależnie od liczby dzieci wymagających opieki.
 10. Pracownik otrzymujący postojowe,  nie otrzyma dodatkowego zasiłku opiekuńczego, ponieważ za okres postoju zachowuje prawo do wynagrodzenia.
 11. Rodzic, który wykonuje pracę zdalną nie może zapewnić opieki dziecku. Zatem drugiemu rodzicowi przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy.
 12. Jeden za rodziców otrzyma DZO jeżeli drugi jest na urlopie dla poratowania zdrowia, ponieważ osoba korzystająca z urlopu dla poratowania zdrowia nie może zapewnić opieki dziecku.
 13. dodatkowy zasiłek opiekuńczy, nie przysługuje gdy dzieckiem opiekuje się babcia, która w okresie nasilającej się epidemii koronawirusa odmówiła zajmowania się wnukiem, ponieważ dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje tylko gdy nastąpiło zamknięcie żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko.

Zasiłek opiekuńczy oraz dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługują z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Oznacza to, że zasiłki nie obciążają funduszu pracodawców. Nawet jeżeli pracodawca wypłaca zasiłek (w przypadku gdy jest do tego zobowiązany), wypłacone kwoty rozlicza z ZUS.

Źródła: www.infor.pl; www.zus.pl; www.gofin.pl

COVIDopiekapraca onlinezasiłekZUS

Zobacz pozostałe wpisy

biuro rachunkowe, podatki

Praca zdalna z Biurem Rachunkowym MojaKsiegowa.Online to korzyści dziś i w przyszłości! Zobacz, jakie proponujemy rozwiązania i skorzystaj z nich.

Sytuacja epidemiologiczna w kraju, wymusiła w wielu sektorach konieczność przejścia z pracy offline w biurze, na pracę zdalną. Szczególnie trudne zadanie mają te firmy, które nie korzystały dotychczas ze zintegrowanych systemów informatycznych, w tym księgowych oraz komunikacji pomiędzy klientem…