Sprawozdanie finansowe krok po kroku

Sprawozdanie Finansowe krok po kroku

Przełom roku to czas podsumowań, a w biurze rachunkowym jest on wyjątkowo istotny i pełen pracy. Ostatni dzień grudnia to dla wielu firm dzień kończący rok obrotowy, a co za tym idzie, czas przygotowania Sprawozdania Finansowego.  

Sprawozdanie Finansowe i jego składowe 

Sprawozdanie Finansowe, to dokument, który powstaje w wyniku szeregu czynności podsumowujących działalność jednostki. Poszczególne jego elementy stanowią o różnych aspektach firmy. Kluczową czynnością w przygotowaniu tego dokumentu jest weryfikacja spójności danych ze szczególnym uwzględnieniem Bilansu, który pokazuje stan aktywów i źródeł finansowych na dzień Bilansu oraz Rachunku Zysków i Strat, który obrazuje przychody i koszty mające miejsce w trakcie okresu sprawozdawczego.  

Poza powyższymi do Sprawozdania Finansowego wykorzystywany jest między innymi Rachunek Przepływów Pieniężnych, jest on wymagany tylko dla niektórych podmiotów. Wspomniany Rachunek między innymi zwraca uwagę na źródła uzyskiwania wpływów środków pieniężnych i kierunki ich wydatkowania. 

Kolejną składową Sprawozdania Finansowego jest uzupełnienie danych o informacje w „dodatkowych notach i objaśnieniach”. Ten element wskazuje szczegółowo na strukturę przedstawianych pozycji czy o innych czynnikach ważnych w objaśnianym elemencie.  

Przygotowanie do sporządzenia Sprawozdania Finansowego 

Przygotowanie SF jest skomplikowanym procesem, musi spełniać szereg wymogów nie tylko pod kątem rachunkowości, lecz także informatycznym. Na jego przygotowanie składa się wiele procesów, z których część należy wykonać w określonej kolejności, a niektóre realizować równolegle.  

Jednym z pierwszych elementów podlegających weryfikacji jest sprawdzenie, czy nasze Sprawozdanie nie podlega obowiązkowi badania Sprawozdania Finansowego przez biegłego rewidenta. Ustalenie takiego obowiązku wymaga analizy niektórych czynników, m. in. sumy zatrudnienia na pełen etat, czy przychodu netto ze sprzedaży towarów i produktów, a także operacji finansowych. 

Kolejnym elementem podlegającym weryfikacji jest rozpoznanie czy jednostka będzie kontynuowała działalność. Informacja ta jest sporządzana przez kierownika jednostki. Następną czynnością niezbędną do przygotowania Sprawozdania Finansowego jest upewnienie się czy ujęto wszystkie operacje gospodarcze w księgach rachunkowych. Powyższa weryfikacja musi zagwarantować, że wszystkie operacje gospodarcze zostały ujęte w okresie sprawozdawczym. 

Kolejnymi elementami koniecznymi do podjęcia przygotowania Sprawozdania są m.in:  

  1. Zakończenie i rozliczenie inwentaryzacji 
  2. Określenie kursu przy wycenie składników w walutach obcych 
  3. Wycena aktywów trwałych 
  4. Identyfikacja jednostek powiązanych  
  5. Ujęcie należności wynikających np. z rozrachunków określonych umową o ugodzie lub układzie czy należności od kontrahentów,  
  6. Rezerwy na zobowiązania w pasywach 
  7. Dane o kapitałach 
  8. Ustalenie podatku odroczonego  
  9. Zestawienie obrotów i sald 

 Powyższe czynności pozwalają nam na zebranie właściwych danych do przygotowania Sprawozdania Finansowego w wersji elektronicznej, które sporządza się na podstawie odpowiednich załączników. Załączniki różnią się od siebie, a także informują kto i kiedy może podjąć decyzję o ich wyborze. Dla przedsiębiorstw dedykowane są załączniki nr 1, 4 oraz 5. Decyzję o wyborze odpowiedniego załącznika podejmuje organ uprawniony do zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego. W przypadku braku takiej decyzji, jednostka korzysta z załącznika nr 1.  

Sprawozdanie Finansowe w Moja Księgowa Online 

Nasze doświadczenie w rozliczaniu spółek na prawie handlowym, które są zobowiązane do przygotowania Sprawozdania Finansowego jest bardzo szerokie. W swojej historii obsługiwaliśmy już spółki z branży produkcyjnej, marketingowej, handlowej i wielu innych. Sprawozdania Finansowe są zawsze przygotowywane z największą starannością i w oparciu o naszą wiedzę oraz wszystkie możliwe dostępne dane. Takie podejście daje gwarancje naszym Klientom, że efektem będzie złożenie prawidłowo sporządzonego, zgodnego z przepisami, a także wymogami informatycznymi Sprawozdania Finansowego w Krajowym Rejestrze Sądowym.  

 Jeśli w Twojej spółce temat Sprawozdania Finansowego jest trudny i wiąże się z wieloma wyrzeczeniami, skontaktuj się z nami, przedstawimy Ci ofertę, która nie zdejmie z Ciebie tego obowiązku i odpowiedzialności, ale pozwoli poczuć, że jesteś w dobrych rękach, a Twoja spółka wypełni wszystkie niezbędne zobowiązania.  

 Źródło Inforlex 

Zobacz pozostałe wpisy

Wesołych Świąt
Pozostałe

Wesołych Świąt

Życzymy Wam aby te Święta były dla Was pełne ciepła, spokoju i radości w gronie najbliższych. W tym roku zaangażowaliśmy się we wsparcie Stowarzyszenia mali bracia Ubogich, które corocznie organizuje wyjątkowe spotkanie wigilijne dla…
biuro rachunkowe

Nowoczesna komunikacja pomiędzy Klientem, a Biurem Rachunkowym

Szybka możliwość wystawiania faktur, stały dostęp do bieżących rozrachunków oraz elektroniczne archiwum 24/7 czy wreszcie spersonalizowane raporty Business Intelligence. To usługi, które pozwalają na sprawną, otwartą i przede wszystkim stałą komunikację pomiędzy Klientem, a Biurem Rachunkowym.…